Vår kvalitetspolicy

AB Vento´s  policy är att alla uppdrag skall genomföras och överlämnas enligt avtal och gjorda överenskommelser.

Detta innebär att överenskomna tider, åtaganden och fastställda tekniska krav skall innehållas.

Kontroller under pågående installationsarbeten samt vid provningar och injusteringar, skall säkerställa projektens kvalitetsnivå vid fullgjord uppdrag.

Mål

AB Vento´s mål är att kunden skall känna förtroende för företagets organisation och personal samt dess kunnande.

Befogenheter och ansvar

Samtliga medarbetare i AV Vento har möjlighet att påverka kvaliteten, och har därför ansvar för kvaliteten inom sitt ansvarsområde.

Organisation

Ansvarig för kvalitetspolicy och kvalitetsplan är företagets VD.

Projektledaren är ansvarig för kvalitetspolicyn och kvalitetsplanen genomförande för enskilda projekt.

Handläggning

Företagets kvalitetspolicy och kvalitetsplan fastställs av företagets ledningsgrupp.

Företagets VD ansvarar för att kvalitetspolicy och kvalitetsplan motsvarar marknadens krav och förväntningar samt att information når samtliga medarbetare.

I varje projekt skall finnas en namngiven kvalitetsansvarig. Denna ansvarar för genomförandet av företagets kvalitetspolicy och kvalitetsplan för det enskilda projektet.

 

Sollentuna, 2013-01-14

Wodek Slazak

VD  AB Vento